پاداش به کارکنان در شرایط سخت اقتصادی

در وضعیت مطلوب، مدیران، کارکنان را با بارانی از مزایای متنوع از قبیل کارانه های نقدی، مرخصی، پرداخت حقوق، هدایای دست و دلبازانه با انگیزه می کنند. اما فشار کنترل هزینه ها، بسیاری از سرپرستان را با یک دو راهی چالشی مواجه می کند: چگونه می توان بین کنترل هزینه ها و نیاز به این تشویق های متغیر توازن ایجاد کرد و سپس دستاوردهای مهم کارکنان را به نظاره نشست و جشن گرفت؟

برخی از مدیران کلاً تسلیم می شوند. آنها به این نتیجه می رسند که هیچ پولی برای کارکنان وجود ندارد، به همین دلیل خودشان را از مسئولیت انگیزشی کارکنان مبرا می بینند.

اما این روش، راه مناسبی نیست. می دانیم که راههایی برای انگیزش کارکنان بدون صرف هزینه گزاف وجود دارد. در مواقعی که با کمبود منابع مالی مواجه باشیم که نتوان افزایش حقوق گشاده دستانه ای را بر اساس عملکرد کارکنان به تصویب رساند، همچنان می توان از پاداشهای بی هزینه و یا کم هزینه که خلاقانه و خاص هستند و می توانند اطمینان دهند که توان نگهداری کارکنان را دارند، استفاده کرد. در ادامه به برخی از این دسته پاداشها اشاره می شود:

رایان راهبرد چابک

 

مطالب مرتبط:

استراتژی جبران خدمت و مدیران صف

دوره آموزشی کارگاهی جبران خدمت عادلانه و رقابتی بر اساس مدل Haygroup