گامهای اصلاح جبران خدمت

 

 توضیح هر کدام از مراحل:

 1- برنامه ریزی

 

 2- طراحی سیستم جبران خدمت

 3- فراهم نمودن الزامات و زیرساختهای سیستم جبران خدمت

 4- مقدمات اجرایی سیستم جبران خدمت

 

 5- اجرای سیستم جبران خدمت