سنجش اثربخشی کارکنان – مدل هی گروپ

تحقیق اثربخشی کارکنان هی گروپ برای کمک به سازمانها برای اینکه به سرعت به سطح تعهد و تعلق کارکنانشان پی ببرند و نیز کمک به شناسایی مواردی که آنها را از به کاربستن بیشترین تلاششان در جهت عملکرد منع می کند، طراحی شده است.

این تحقیق در خصوص کارکنان، سطوح انگیزش و توانایی ایشان برای انجام کار را به سرعت مشخص می کند.

آیا حداکثر خروجی را از کارکنانتان کسب می کنید؟ یک تحقیق معمولی در خصوص کارکنان به شما می گوید که سطح انگیزشی که کارکنانتان احساس می کنند چقدر است؛ اما تحقیق هی گروپ آشکار می کند که این تنها نصف تصویر مناسب از واقعیت است.

برای اینکه کارکنان در انجام امور محوله اثربخش باشند، بایستی احساس کنند که توانا به انجام شغلشان نیز هستند. بدین معنی که در شغل مناسبی قرار گرفته و ابزار متناسبی را نیز در اختیار داشته و از پشتیبانی و اختیارات کافی نیز برخوردار هستند. بدین ترتیب همراه با ارزیابی تعهد و تعلق سازمانی کارکنان، این تحقیق سطوح توانمندی کارکنان را نیز ارزیابی می کند. از این طریق می توان هر مانعی که در برابر عملکرد قرار دارد را شناسایی و از بین برد.

این ابزار تحقیقی قوی، راهی سریع و مستقیم برای درک نشانه هایی از اثربخشی کارکنان است که با آن می توانید اقدامات صحیح را برای بهبود به کار برید.

 

مطالب مرتبط:

مدل اثربخشی کارکنان هی گروپ