برون_سپاری منابع_انسانی : آموزش و درونی_سازی

خدمات رایان راهبرد (برون_سپاری، منابع_انسانی، آموزش، درونی_سازی)

خدمات رایان راهبرد در زمینه بهبود سیستم های مدیریت منابع انسانی از طریق تقویت دانش و مهارت و خلاقیت است.(برون_سپاری، منابع_انسانی، آموزش، درونی_سازی)

برون_سپاری، منابع_انسانی : مشاوره مدیریت منابع انسانی، شرح شغل، شناسنامه شغل، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا، اجرا، درونی_سازی، مدیریت استعدادها)

 پروژه های بهبود منابع انسانی به طور معمول شامل (خدمات، برون_سپاری، منابع_انسانی، آموزش، درونی_سازی)

– بازآرایی چارت سازمانی

– تحلیل مشاغل و تهیه ی شناسنامه شغلی

– ارزیابی مشاغل

– طراحی نظام مزد

– سیستم های کارراهه شغلی و جانشین پروری است. 

بدین ترتیب سازمان ها توانا به مدیریت استعدادها خواهند شد.

برون_سپاری، منابع_انسانی، آموزش، درونی_سازی برون_سپاری، منابع_انسانی : (آموزش منابع انسانی و مشاوره مدیریت منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغل، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا، اجرا )

منابع انسانی برون_سپاری، منابع_انسانی : (آموزش منابع انسانی و مشاوره مدیریت منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغل، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا، اجرا )

شیوه ی مشاوره ی ما:

به منظور دستیابی تغییرات پایدار در سازمان، تمامی پروژه های بهبود مدیریت منابع انسانی در رایان راهبرد از طریق آموزش کلید می خورند تا اطمینان حاصل شود که خدمات گیرندگان به میزان کفایت از مدل ها و شیوه های مورد استفاده آگاهند و با این وصف تصمیم جدی به اجرا گرفته اند. 

انتقال دانش مبنای فعالیت ما است و هیچ پیشنهاد خدمتی برای سازمان هایی که مدل های مورد استفاده از جمله هی گروپ را نیاموخته اند، ارائه نمی شود. بدین ترتیب هیچ فوت کوزه گری وجود نخواهد داشت و آنچه می ماند، تبحر ناشی از تجربیات متنوع است.

دوره های کارگاهی آموزش شرکت مشاوره مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک. شامل آنالیز شغل، تهیه شناسنامه های شغلی به روش هی گروپ. ارزیابی شغل، جبران خدمات و مزایا ، آموزش مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران غیر منابع انسانی. کارراهه شغلی، جانشین پروری، مدیریت عملکرد، مدیریت استعدادها. تهیه چارت سازمانی و سایر دوره های منابع انسانی می باشد. دوره ها به در خواست شرکتها در محل شرکت مورد نظر. و یا به صورت فصلی در شرکت رایان راهبرد چابک به صورت کارگاهی و با ظرفیت محدود برگزار می گردد. 

گروه مشاوران مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد، با کمک متخصصان با سابقه و آموزش دیده در دوره های تخصصی داخل و خارج کشور، سازمان ها را در سفر بهبود منابع انسانی همراهی می کند.
این خدمات که به صورت آموزش و توانمندسازی، مشاوره و اجرای پروژه های بهبود مدیریت منابع انسانی ارائه می شوند، مورد استقبال شرکتهای موفق کشور قرار گرفته است.

آموزش و مشاوره مدیریت منابع انسانی

لیست کلی خدمات

لیست دوره های آموزشی حرفه ای مدیریت منابع انسانی

مأموریت

چشم انداز و ارزشها

خدمات آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه های شغلی به روش هِی و ارزیابی مشاغل با تأکید بر روش هِی

خدمات استقرار سیستم جبران خدمت و مزایا و سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی سازمانها

خدمات پیاده سازی سیستم مدیریت عملکرد

پرورش رهبران آینده؛ فعالیت مهم منابع انسانی

شناسنامه شغلی

بازطراحی واحد منابع انسانی

مزایای مشوق جذب کارکنان

۹ نشانه فرهنگ کاری سمی

محاسبه ROI در آموزش

مدیریت عملکرد چابک کارکنان

ابزار خط زندگی (Lifeline)

گامهای اصلاح جبران خدمت

واحد منابع ‎انسانی یا تکنولوژی ‎اطلاعات

ملاحظات استفاده از یک شیوه منابع انسانی به عنوان یک راهکار عمومی

چارچوب ۱۰-۲۰-۷۰

۹ فعالیت اساسی برای مدیریت مؤثر دورکاری

مصاحبه با دیو اولریش – رهبران مواظب افرادشان در این همه گیری باشند

برون_سپاری، منابع_انسانی : مشاوره مدیریت منابع انسانی، شرح شغل، شناسنامه شغل، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا، اجرا، درونی_سازی، مدیریت استعدادها)

Scroll to top