شناسنامه شغلی

multi-skilled

شناسنامه های شغلی حاصل بررسی و تحلیل عمیق مشاغل


بر اساس مدل هی گروپ

شناسنامه های شغل و شرح شغل که گاهی به نام شرح وظایف نیز نامیده می شوند، یکی از مهمترین داده های حاصل از سازماندهی می باشند.

تأمین این اطلاعات مخصوصاً اگر در نظر داشته باشیم که کاربردی، روزآمد و حرفه ای باشند، یکی از مشکلات کسب و کارهاست.

رایان راهبرد چابک در چند سال گذشته با صرف بیش از سی هزار نفر نفر ساعت تلاش متخصصان تحلیل مشاغل، داده های واقعی مشاغل را از شرکت ها و سازمان ها در صنایع مختلف جمع آوری نموده و پس از جمع بندی مشترکات، با متد هی گروپ آنها را تحلیل کرده است.

این اطلاعات شغلی قابل تهیه از شرکت رایان راهبرد چابک می باشند.

به زودی بانک اطلاعات شغلی که برای اولین بار در کشور بر اساس متد هی گروپ جمع آو ری، تحلیل، صحه گذاری و جمع بندی شده، از طریق وب سایت رایان راهبرد در دسترس خواهد بود

Scroll to top