چارچوب 10-20-70

چارچوب 10-20-70 رویکردی برای توسعه مهارتهای رهبری در دهه های گذشته بوده است. بدین معنی که 70% از این نوع توسعه ها با تجربیات کاری، 20% با یادگیری از دیگران و 10% نیز از طریق برنامه های آموزشی رسمی کسب می شدند.

این نسبت اخیراً بر اساس تحقیقی که توسط DDI و Conference Board انجام شد، به 55% از راه تجربیات کاری، 25% با آموختن از دیگران و 20% نیز از طریق آموزشهای رسمی تغییر پیدا کرده است.