$doc->addStyleSheet('templates/'.$this->template.'/css/custom.css');
فرم نظرسنجی میزان حمایت از کارکنان در مسیر پیشرفت شغلی
0 - اندازه شرکت شما از نظر تعداد کارکنان چند نفر است؟

ورودی نامعتبر
00- صنعتی که شرکت شما در آن فعالیت می کند در کدام دسته قرار دارد؟

ورودی نامعتبر
1- شرکت محل اشتغالم فرصت رشد شخصی و حرفه ای به من ارائه کرده است.

ورودی نامعتبر
2-من حداقل دو بار در سال جلسه ای با مدیرم در مورد مسیر شغلی دارم.

ورودی نامعتبر
3- مهارتهایی که برای ارتقا به سطح بالاتر نیاز دارم، به روشنی تعریف شده است.

ورودی نامعتبر
4- شرکت محل اشتغالم فرصتهای یادگیری ارائه می کند و این فرصتها همیشه مهیا هستند.

ورودی نامعتبر
5- محتوای آموزشی ما به خوبی همراستا با مهارتهایی است که در آینده به آنها نیاز داریم.

ورودی نامعتبر
6- دسترسی کافی به اطلاعات مسیر شغلی و گزینه های موجود برایم مهیا است.

ورودی نامعتبر
7- شرکت محل اشتغالم، پیوستنم به متخصصان داخلی و افراد پیش کسوت را برایم تسهیل کرده است.

ورودی نامعتبر
8- شرکت محل اشتغالم درخصوص اطلاعات مربوط به پرداخت، شفاف عمل می کند.

ورودی نامعتبر
9- من به اطلاعات محصولات جدید در حال شکل گیری و ابزارهای دیجیتالی نوآورانه دسترسی دارم.

ورودی نامعتبر
10- حرکتهای جانبی در سازمان محل اشتغالم پذیرفته شده است.

ورودی نامعتبر
11- برنامه های گردش شغلی، یکی از اجزای اساسی برنامه های توسعه فردی در سازمانمان است.

ورودی نامعتبر
ارسال نظر (پس از زدن دکمه کمی صبر کنید تا به صفحه جدید هدایت شوید)