اخبار و مقالات منابع انسانی

بازطراحی واحد منابع انسانی

جداکردن کارهای ضروری از کارهای استراتژیک یکی از مهمترین اقدامات در مسیر تحول منابع انسانی است. تجربه ثابت کرده وقتی این دو با هم در یک نقش سازمانی ادغام شوند، هیچکدام از آنها به درستی انجام نشده و نتیجه بخش نخواهد بود.

۹ نشانه فرهنگ کاری سمی

یکی از بزرگترین مشکلاتی
که امروزه برخی از محیطهای کاری با آن مواجهند، محیط کاری سمی است؛
در این محیط، اعضای تیم از کارکردن، احساس رضایت یا خوشحالی نکرده و این موضوع در موارد حاد می تواند به مسیرهای خطرناکی منجر شود و طی آن شرکت باید ماهها و حتی سالها انرژی صرف کند تا خود را بازیابد.

محاسبه ROI در آموزش

سازمانها معمولن روی اندازه گیری حضور،
تکمیل دوره و رضایت کارآموزان برای تعیین میزان موفقیت برنامه های آموزشی تمرکز می کنند.
اما مشکل اینجاست که این سنجه ها در کمک به کسب و کار برای فهمیدن میزان اثر آموزش بر آن و اطمینان از تطابق با حد مورد انتظار، موفق نیستند.

گامهای اصلاح جبران خدمت

توضیح هر کدام از مراحل:

 ۱- برنامه ریزی

۱-۱ تدوین برنامه زیربنایی بهبود جبران خدمت و اهداف مورد نظر از برنامه به همراه توافق روی تاریخ و حدود بودجه
۱-۲ مشخص کردن دایره تسری برنامه جبران خدمت و نیز افرادی که مشمول این برنامه نخواهند بود
۱-۳ توسعه فلسفه جبران خدمت Pay Philosophy شامل اطلاعات حیاتی ذیل:

الگوهای مرخصی استحقاقی

۲.۵ روز مرخصی در ماه برای هر کارمند
یکی از الزامات و مواد قانون کار است (مرخصی استحقاقی)
که همگی بدون چون و چرا در ابتدای استخدام از آن آگاهیم.

اما می دانیم که در برخی مواقع به دلایل کاری و نیز به دلایل شخصی و هماهنگی هایی که با اعضای خانواده برای برنامه ریزی مرخصی ها لازم است، نمی توان از این حق به خوبی استفاده کرد.

مدیریت عملکرد چابک کارکنان

بازخوردهای مداوم در محیط کار
هر روز اهمیت بیشتری برای کارکنان بیشتری پیدا می کند تحقیقات جدید نشان می دهند که حدود ۶۴ % از  پرسنل مورد بررسی، انتظار داشتند. که مدیر/ سرپرستشان حداقل هر دو هفته یکبار عملکردشان را چک کرده. و بازخورد ارائه کند. در عین حال حدود ۴۲ % از افراد نسل هزاره (متولدین ۲۰۰۰ – ۱۹۸۰) این بازخورد. را هفته ای یکبار می خواهند. سازمان و شرکتی که فرهنگ سازمانی اش را به سمت این می برد که

واحد منابع ‎انسانی یا تکنولوژی ‎اطلاعات

مأموریتهای واحد منابع انسانی و تکنولوژی اطلاعات (IT) در بسیاری از مواقع مخصوصاً زمانی که ارتباط داخل سازمانی مطرح است، با یکدیگر همپوشانی دارند. مدیریت دانش
نمود این فعالیت مشترک در ماموریتهایی نظیر”مدیریت دانش” بسیار دیده می شود. اگر همه چیز به خوبی پیش برد. و مدیران ارشد در سازماندهی موفق شوند، این فصل مشترک. بین منابع انسانی و تکنولوژی ارتباطات می تواند. شروعی برای هم افزایی باشد. اما بر خلاف این رویه اثربخش و کارآمد، در برخی از سازمانها. رویارویی برای تعیین متولی “مدیریت دانش” در صدر اقدامات این دو واحد قرار گرفته. و به موضوعی چالشی تبدیل می شود.

ملاحظات استفاده از یک شیوه منابع انسانی به عنوان یک راهکار عمومی

در حاشیه استفاده از شیوه نوین منابع انسانی به عنوان یک راهکار عمومی شهری (ساعت کاری شناور) رویکرد جدید شهرداری در یافتن و اجرای راهکارهایی جدید. برای حل معضلات به جا مانده و فراموش شده شهر، ستودنی است.

پیشنهاد شهرداری تهران به ستاد استقبال از مهر و شورای شهر نیز از همین سبک بوده. و در عین حال ردپایی از تصمیمات مرتبط با مدیریت منابع انسانی را در خود نشان دارد

ابزار خط زندگی (Lifeline)

ابزار خط زندگی (Lifeline tool)
ابزاری است که به افراد کمک می کند زندگی شان را در برابر اولویتهایشان مقایسه کنند. ابزار خط زندگی توصیه می شود که افراد از این ابزار قبل از اینکه زندگی شان با مشکل مواجه شود استفاده کنند. اما حتی هنگامی که توازن زندگیشان به هم می خورد نیز این ابزار می تواند. کمک مؤثری ارائه دهد. به مدیر/ مربیان توصیه می شود ابزار خط زندگی را در هدایت افراد به کار گیرند.

Scroll to top