امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
نوشته شده توسط Super User

 

جامعه بین المللی منابع انسانی* به عنوان یکی از معتبرترین سازمانها و جوامع حرفه ای منابع انسانی در دنیا، اقدام به انتشار اصول اخلاق حرفه ای برای کارشناسان حرفه ای منابع انسانی نموده تا با مبنا قراردادن آن در مواقع تصمیم و اقدام، حرفه ای و اخلاقی عمل نمایند. این اصول اخلاق حرفه ای در شش سرفصل مسئولیتهای حرفه ای، توسعه حرفه ای، رهبری اخلاقی، عدالت و انصاف، تضاد منافع، استفاده از اطلاعات ذکر گردیده اند و هر کدام شامل اصل اساسی و هدف مورد نظر به همراه خطوط راهنمای رفتاری هستند که می تواند مبنای کار حرفه ای مدیران و متخصصان منابع انسانی قرار گیرد.

رایان راهبرد چابک در راستای رسالت خود که انتشار یافته ها و تکنیکهای منابع انسانی در سازمانهای کشور است، اقدام به تهیه، ترجمه و انتشار این اصول نموده است:

SHRM *

مسئولیتهای حرفه ای
اصل اساسی:
ما به عنوان کارشناس حرفه ای منابع انسانی مسئول ارزش آفرینی برای سازمانهای متبوع خود بوده و در موفقیت اخلاقی سازمان خود مشارکت می کنیم. ما مسئولیت حرفه ای برای تصمیمات و اقدامات فردی خود را پذیرفته و با جلب تعهد و تعلق در فعالیتهایی که نشان دهنده اعتبار و ارزش این حرفه هستند، از آن هواداری می کنیم.


هدف:
- ساختن احترام، اعتبار و اهمیت استراتژیک برای حرفه منابع انسانی در سازمان، جامعه کسب و کار و جوامعی که در آن مشغول به خدمت هستیم.
- کمک به سازمانهای متبوعمان برای دستیابی به اهداف
- اطلاع رسانی و تعلیم اصول و شیوه هایی که به حرفه، فعالین فعلی و آتی، سازمانهای محل خدمت و جامعه کمک می کنند.
- تاثیر گذاری مثبت روی شیوه های استخدام و محیط کار
- تشویق تصمیم گیری و مسئولیت پذیری حرفه ای
- تشویق مسئولیتهای اجتماعی


خطوط راهنما:
1- وفاداری به سطوح بالای استاندارد اخلاقی و رفتار حرفه ای
2- ارزیابی اثر بخشی منابع انسانی در راستای دستیابی به اهداف سازمانی
3- تطابق با قانون
4- انجام امور با سازگاری در برابر ارزشهای حرفه ای
5- تلاش برای دستیابی به سطوح بالای خدمات، عملکرد و مسئولیتهای اجتماعی
6- هواداری از ایده استفاده و کاربرد مناسب کارمند به عنوان یک انسان
7- هواداری آزادانه از مباحثات پیرامون تاثیر گذاری روی تصمیم گیرندگان و نتایج در جوامع حرفه ای

توسعه حرفه ای
اصل اساسی:
به عنوان افراد حرفه ای بایستی تلاش کنیم تا به استانداردهای بالای شایستگی دست یابیم و به صورت مداوم برای تقویت شایستگی هایمان متعهد باشیم.

هدف:
- توسعه دانشمان از مدیریت منابع انسانی به منظور تقویت ادراکمان از اینکه عملکرد سازمان چگونه است.
- توسعه درکمان از اینکه سازمان مان چگونه کار می کند (علت وجودی کسب و کار)

خطوط راهنما:
1- پیگیری فرصتهای رسمی آکادمیک
2- تعهد به آموختن مداوم، توسعه مهارتها و کاربرد دانش جدید مربوط به مدیریت منابع انسانی و سازمانی که در آن مشغولیم
3- مشارکت در میزان معرفت، اصلاح حرفه و رشد افراد از طریق آموزش، تحقیق و انتشار دانش
4- پیگیری گواهینامه های حرفه ای در دسترس و یا شاخص های نشان دهنده شایستگی و دانش


رهبری اخلاقی
اصل اساسی:
از کارشناسان حرفه ای منابع انسانی انتظار می رود که رهبری فردی را به عنوان الگویی از این نقش برای حفظ استاندارد بالای رفتار حرفه ای از خود بروز دهند.

هدف:
- تدوین استاندارد و نمونه بودن برای دیگران
- کسب احترام افراد و افزایش اعتبار نزد کسانی که از ما خدمات دریافت می کنند.

خطوط راهنما
1- اخلاقی باشید. در هر یک از تعاملات حرفه ای اخلاقی عمل کنید.
2- در موقع لزوم از افراد مردد گروههای عمل بپرسید. وقتی که نیاز است مطمئن شوید که آیا تصمیمات اخلاقی هستند و به روش اخلاقی اجرا می شوند.
3- از متخصص در مواقعی که در خصوص اولویت اخلاقی در شرایط خاص شک دارید، راهنمایی بخواهید.
4- توسعه دیگران را به عنوان رهبران اخلاقی از طریق آموزش و منتورینگ در حرفه و سازمان به مسابقه گذارید.

عدالت و انصاف
اصل اساسی:
ما به عنوان متخصصین حرفه ای منابع انسانی، به طور اخلاقی مسئول ارتقا و تقویت عدالت و انصاف برای تمامی کارکنان و سازمانهایشان هستیم.

هدف:
خلق و حفظ محیطی تشویق کننده برای تمامی افراد و سازمان که توان بالقوه شان را با روش مثبت و بهرور بالفعل کنند.

خطوط راهنما:
1- احترام به فردیت و ارزش ذاتی هر فرد
2- رفتار شایسته، احترام آمیز و همراه با شفقت با افراد به منظور تقویت محیط کار فارغ از آزار و ارعاب و تبعیض غیر قانونی
3- تضمین محیطی در برگیرنده و تعهد به تنوع در سازمانی که خدمت می کنیم.
4- اطمینان از اینکه هر فردی فرصت ارتقای مهارتها و کسب شایستگی های جدید را دارد.
5- توسعه، اداره و دفاع از سیاستها و رویه هایی که انصاف، ثبات و رفتار مساوی برای همه را تقویت می کنند.
6- بدون توجه به علائق شخصی، از تصمیمات اتخاذ شده توسط سازمان که اخلاقی و قانونی هستند، حمایت کنیم.
7- عمل به روشی مسئولانه و اجرای مدیریت خوب در کشوری که سازمان محل خدمت ما در آن وجود دارد.


تضاد منافع
اصل اساسی:
به عنوان کارشناسان منابع انسانی، بایستی سطح بالایی از اعتماد را در بین ذینفعانمان برقرار سازیم. باید از علائق ذینفعانمان در حین یکپارچگی حرفه ای مان پاسداری نموده و نباید وابسته به فعالیتهایی شویم که موجب پدید آمدن یا آشکار شدن تضاد منافع می شوند.

هدف:
پرهیز از فعالیتهایی که با هر یک از قسمتهای این اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه ای در مدیریت منابع انسانی تضاد دارند یا ممکن است در تضاد قرار گیرند.
همینطور دوری از کارهایی که ممکن است در تضاد با مسئولیتها و وظایف فردی که عضو حرفه منابع انسانی است و یا کارمند هر سازمانی است، باشند.

خطوط راهنما:
1- وفاداری و دفاع از خط مشی های منتشر شده سازمانتان در خصوص تضاد منافع
2- ممانعت در برابر استفاده از موقعیت شغلی شما برای منافع فردی، مادی و یا مالی یا نمود اینگونه موارد
3- ممانعت از انجام یا طلب رفتار تبعیض آمیز در فرایندهای مدیریت منابع انسانی
4- اولویت بندی تعهداتتان برای تعریف تضاد منافع یا نمود آنها در هنگام پدید آمدن و یا آشکار شدنشان برای ذینفعان مرتبط


استفاده از اطلاعات
اصل اساسی:
کارشناسان حرفه ای منابع انسانی حقوق افراد مخصوصاً در موارد کسب و انتشار اطلاعات را شناخته و از آن محافظت می کنند. در عین حال اطمینان می یابند که ارتباطات قابل اعتمادی وجود داشته و تصمیم گیری بر پایه اطلاعات را تسهیل می کنند.

هدف:
ساختن اعتماد بین تمامی نهادهای سازمانی از طریق حداکثر نمودن مبادله اطلاعات و نیز از میان برداشتن نگرانی ها در خصوص کسب و انتشار نادرست و نامناسب اطلاعات.

خطوط راهنما:
1- کسب و انتشار اطلاعات با ابزارهای اخلاقی و مسئولانه
2- اطمینان از اینکه تنها از اطلاعات مناسب در تصمیم گیری های مربوط به روابط استخدامی استفاده می شود.
3- تحقیق و بررسی صحت و منبع اطلاعات قبل از استفاده از آن در تصمیمات مربوط به استخدام
4- نگهداری سیستم صحیح اطلاعات منابع انسانی
5- محافظت از اطلاعات محرمانه و اسرار
6- برداشتن گامهای صحیح برای اطمینان از صحت و کفایت تمامی اطلاعات به اشتراک گذاشته شده در خصوص خط مشی ها و شیوه های منابع انسانی

7- برداشتن گامهای صحیح برای اطمینان از صحت و کفایت تمامی اطلاعات به اشتراک گذاشته شده که در آموزشهای مرتبط با منابع انسانی استفاده می شوند.

لینک دانلود اصول اخلاقی فعالیت در منابع انسانی