$doc->addStyleSheet('templates/'.$this->template.'/css/custom.css');
دوره های آموزشی مجازی
قابل برگزاری به صورت اختصاصی برای شرکتها
حاوی کلیپ و صوت توضیحات به همراه فرمها و مستندات مربوط

دوره های آموزش مجازی

در صورتی که امکان شرکت در دوره های حضوری را نداشته و شرایطتان اقتضا می کند که دوره های تخصصی و کاربردی را سریع طی نمایید، پیشنهاد می شود از دوره های مجازی تخصصی مدیریت منابع انسانی استفاده کنید که در حقیقت همان محتوای دوره های مجازی بدون محدودیت ارسال روزانه هستند.

دوره های موجود در این طبقه بندی:

فراگیران پس از طی دوره پیش نیاز با عنوان "مدیریت استعدادها" می توانند در دوره برنامه ریزی کارارهه شغلی ثبت نام کرده و آن را طی کنند. با توجه به حساسیت برنامه ریزی مسیر شغلی و کارراهه برای استعدادهای سازمان و کارکنان جوان، این دوره در تناسب با برنامه ارزشیابی مشاغل و شناسنامه های شغلی حاوی شایستگی ها توصیه می...

 طراحی ساختار سازمانی که بتواند کسب و کار را در دنیای رقابتی حاضر موفق نگه دارد، یکی از دغدغه های اصلی مدیران منابع انسانی است. نمی توان واحد منابع انسانی را بر مبنای واحدی مصرف کننده که دخالتی در بقا و رشد سهم بازار/ سود کسب و کار ندارد تلقی کرد و همچنان به عنوان واحدی استراتژیک به آن نگریست. دوره حاضر تغییرات ریشه ای که در نحوه عمل مدیریت منابع انسانی در سازمانها و تبدیل شدن آن به شریک کسب و کار (منابع انسانی شرکتیار یا HR Business Partner) را مرور کرده و مدیران منابع انسانی را توانمند به سازماندهی مجدد واحد متبوع برای سوق دادن آن به واحدی پیشرو می کند. مفاهیم دوره به مدت سه ماه برای شرکت کنندگان محفوظ خواهد بود و طی این مدت ایشان می توانند برای نحوه گذراندن دوره برنامه ریزی نمایند. در طی مدت دوره به منظور گرفتن راهنمایی و رفع اشکال، امکان برقراری دو تماس تلفنی با مدرس دوره (با برنامه ریزی قبلی) را نیز خواهند...