شناسنامه شغل «رئیس اداره تنظیم مقررات»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس اداره تنظیم مقررات

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: صنعت مخابرات

سطح سازمانی: رئیس

مدیر مستقیم: مدیر کل تنظیم مقررات

واحد اصلی: حقوقی و تنظیم مقررات/ تنظیم مقررات

زیرواحد: تنظیم مقررات

هدف شغل:

مدیریت متمرکز کلیه تعاملات مورد نیاز با نهادهای تنظیم مقررات و فعالیت به عنوان یک واسط مرکزی برای حصول اطمینان از اینکه تعهدات تنظیم مقرراتی در سطح گروه برآورده شده است
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top