سنجش رضایت یا سنجش اثربخشی کارکنان

انجام سنجشهای مداوم رضایت کارکنان، جزئی از فعالیتهای معمول در سیستمهای مدیریت منابع انسانی شده. ( اثربخشی کارکنان ) و در بسیاری از سازمانها نیز شکل بوروکراتیک به خود گرفته. و تبدیل به کاری روتین و روزمره شده است. اثربخشی کارکنان : هرچند رضایت لزوماً منجر به خروجی مناسب و بهره وری نمی شود. و […]

ده سؤال قبل از استخدام کارمندی با تحصیلاتMBA

ده سؤال که قبل از استخدام کارمندی با تحصیلاتMBA باید از خود بپرسید: بسیاری از کارفرمایان از اینکه توانسته اند فردی را با تحصیلاتMBA (کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی) از بین متقاضیان موجود استخدام کنند، احساس خوش شانس می کنند. نهایتاً MBA نشانه ای از کارمندی با تحصیلات مناسب و به خوبی آموزش دیده در نظر گرفته […]

Scroll to top