شش روند رسانه های اجتماعی در سال ۲۰۱۲

هر سال در این موقع، به آینده نگاهی می افکنم تا روندهای رسانه های اجتماعی را در سال پیش رو پیش بینی می کنم. ولی قبل از این کار، به گذشته نگاهی انداخته و به پیش بینی سال گذشته ام می نگرم. البته در این کار بد نبوده ام. بر اساس روند پیش بینی من […]

Scroll to top