توزیع اجباری در مدیریت عملکرد

آیا سیستم توزیع اجباری روش مناسبی برای کنترل سیستم ارزیابی عملکرد است؟ آیا موجب دور شدن از هدف ارزیابی می شود یا اینکه از خطاهای ارزیابی پیشگیری می کند؟ در این مطلب به برخی از نکاتی که در به کارگیری سیستم توزیع اجباری باید به کار گرفته شود، پرداخته شده است.

Scroll to top