گامهایی برای اجرای مدیریت عملکرد اثربخش

جلسات مرور عملکرد به منظور توسعه کارکنان برای دستیابی به حداکثر توان و مشخص کردن رفتارهای ناصحیح، به روشی سازنده و حرفه ای تشکیل می شوند. اما چگونه می توان یک جلسه مرور عملکرد که شامل اخبار ناخوشایند نیز می شود را برگزار کرد؟

سوالات اساسی در جلسات مرور عملکرد

هر چند ممکن است که نیازی برای انتشار دستور جلسه ای رسمی برای هر جلسه مرور عملکرد وجود نداشته باشد، اما شروع با موضوعات تعریف شده برای تمرکز مباحث می تواند ایده خوبی باشد. این جلسات باید بتوانند پنج حیطه اساسی ذیل را پوشش دهند:

مدیریت عملکرد چابک کارکنان

بازخوردهای مداوم در محیط کار
هر روز اهمیت بیشتری برای کارکنان بیشتری پیدا می کند تحقیقات جدید نشان می دهند که حدود ۶۴ % از  پرسنل مورد بررسی، انتظار داشتند. که مدیر/ سرپرستشان حداقل هر دو هفته یکبار عملکردشان را چک کرده. و بازخورد ارائه کند. در عین حال حدود ۴۲ % از افراد نسل هزاره (متولدین ۲۰۰۰ – ۱۹۸۰) این بازخورد. را هفته ای یکبار می خواهند. سازمان و شرکتی که فرهنگ سازمانی اش را به سمت این می برد که

توزیع اجباری در مدیریت عملکرد

آیا سیستم توزیع اجباری روش مناسبی برای کنترل سیستم ارزیابی عملکرد است؟ آیا موجب دور شدن از هدف ارزیابی می شود یا اینکه از خطاهای ارزیابی پیشگیری می کند؟ در این مطلب به برخی از نکاتی که در به کارگیری سیستم توزیع اجباری باید به کار گرفته شود، پرداخته شده است.

Scroll to top