چند اصطلاح کاربردی در آموزش و توسعه کارکنان

بازی سازی (Gamification) در آموزش شامل استفاده از اصول بازی های معمول نظیر رقابت، نکته ها و قوانین برای تشویق و جلب کارکنان در طول آموزش است. نرخ بازگشت سرمایه آموختن (Learning ROI) شامل استفاده از شاخصها و یا سایر متدها برای تعیین سطح اثربخشی دوره های آموزشی تان است. آموزشهای شخصی شده (Personalized Training) […]

اصطلاحات کلیدی در جبران خدمت

کارشناسان منابع انسانی، وقتی که در خصوص جبران خدمت و مزایا صحبت می کنند، برخی از اصطلاحات کلیدی را به کار می برند. جبران خدمت و مزایا حیطه ی فنی منابع انسانی بوده و نیازمند شایستگی های خاصی است. برخی از این اصطلاحات عبارتند از: ۱- ساختار پرداخت (Pay Structure) اشاره دارد به نرخهایی که […]

Scroll to top