گفتارهایی در شفافیت جبران خدمت

با تحقیق و بررسی و بهینه کاوی از نمونه های موفق و تحلیل هزینه و فایده و درنهایت تصمیم گیری درخصوص مخاطبان و محتوای اطلاع رسانی جبران خدمت می توان به نتیجه مناسب دست یافت. گفتارهای شفافیت جبران خدمت که به صورت کلیپ هایی مداوم تهیه شده اند در این راستا روشنگری می کنند.

چهار نکته برای وقتی که از تریبون صحبت می کنید

تریبون به خودی خود جایگاهی  دلهره آور است. حتی سخنگویان عمومی قهّار هم وقتی در برابر میکروفن و تریبون قرار می گیرند و سخنرانی می کنند، دچار دلهره می شوند. در اینجا چهار نکته برای برای اینکه سخنرانی بعدیتان از تریبون را با اطمینان و راحتی انجام دهید، ذکر می شود: ۱- پاهایتان را بکارید […]

Scroll to top