آیا به چیزی که می خواهید نمی رسید؟ باید آن کار را مال خودتان بدانید.

این نکته مدیریتی از مجله مروری بر کسب و کار هاروارد با عنوان «آیا به چیزی که می خواهید نمی رسید؟ باید آن کار را مال خودتان بدانید.» بخوانید. اگر به آن چیزی که از پرسنل تحت مدیریت خود می خواهید نمی رسید، زمان آن رسیده که مالکیت کار را بر عهده بگیرید. در نهایت […]

Scroll to top