اولین بازار سنجی گسترده بازار کار

هر تصمیم گیری منطقی محتاج در دسترس بودن اطلاعات درست و به موقع است. پروراندن گزینه های مختلف، در کنار وزن دهی و در نهایت انتخاب یک گزینه، در صورتی که در فضای ابهام آلود انجام شوند، تصمیمات را از فضای منطقی دور کرده و سلیقه ای می کنند. روشن است که کسب و کارها […]

اطلاعات بازار کار ایران

بازار کار نیز همانند بازارهای دیگر تابع اصولی است که می توان آن را سنجش و تحلیل کرد. در بازار کار نیز خریداران که همان کارفرمایان باشند، بایستی از موجودی بازار خبر داشته و سیاستهایشان و نیز پرداختهایشان را نیز بر این اساس تنظیم کنند. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، رایان راهبرد چابک، بازارسنجی […]

Scroll to top