ویرایش محتوا

اجزای اساسی فرآیند طراحی برنامه کارراهه شغلی

برای پایه گذاری یک برنامه کارراهه شغلی فرآیندی حساب شده لازم است. برخی از مؤلفه ها و اجزا در طراحی برنامه کارراهه شغلی باید درنظر گرفته شوند تا اطمینان دهند…

برنامه ریزی کارراهه با سبک های نوین

کارراهه ی شغلی قدیمی که بر اساس مفهوم سازمان های بوروکراتیک وبر بنیان گذاشته شده بود و بر اساس آن هر فردی با بالا رفتن از سلسله مراتب در شغلش…

زحمات برنامه ریزی و انتخاب نادرست کارراهه ی شغلی

برنامه ریزی و اجرای کارراهه ی شغلی، اگر قرار باشد به درستی پی گرفته شود، پرهزینه است. به همین مناسبت در برنامه ریزی و انتخاب، دقت بسیار نیاز است

حمایت های کارراهه ای از کارکنان

نتایج نظرسنجی در مورد حمایتهای کارراهه ای از کارکنان در شرکتها به همراه نتایج تحقیقات جهانی مرسر در سال ۲۰۱۸”

توسعه یک برنامه کارراهه شغلی

برنامه کارراهه شغلی به شما کمک می کند سطح مهارت ها و علائق تان به همراه بهترین مسیر شغلی که با استعدادهایتان متناسب بوده را تعیین کرده و نوع مهارت […]

شرکت های برتر در کارراهه شغلی

نمونه شرکت هایی که سیستم های مختلف و شیوه های نوین مدیریت منابع انسانی از جمله برنامه کارراهه شغلی را به کار برده اند، برخی از این نمونه های موفق…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است