ویرایش محتوا

روندهای دگرگون‌ساز منابع انسانی (گزارش مرسر)

رویکرد یکپارچه‌ی مرسر پیچیدگی تحول منابع انسانی را کاهش می‌دهد و روندها ی دگرگونی را به شکلی سازگار و پذیرفتی در می آورد.

چرا برخی از پروژه های منابع انسانی موفق نمی شوند

موفقیت و شکست پروژه منابع انسانی را دو رکن اصلی آن تعیین می کند. یکی ماهیت پروژه منابع انسانی و کیفیت سیستم و مدل پیشنهادی که باید از قابلیت اتکا…

بلوغ منابع انسانی کسب و کار

دیدگاه سازمان ومدیران ارشد آن نسبت به منابع انسانی و نیز میزان اتکا به نقش آن در استراتژی اساسی کسب و کار در کنار همراستایی استراتژی منابع انسانی و استراتژی…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است