مدل منابع انسانی بومی یا جهانی

یکی از پرسشهایی که در هنگام تصمیم جدی برای بهبود ریشه ای در منابع انسانی باید به آن پاسخ دهیم.، انتخاب سبک و نوع مدل منابع انسانی (بومی یا جهانی) است. مدلی که یکپارچه بوده و همه اجزای آن با هم در تعامل است. و در عین حال توانایی پاسخ دهی به شرایط را داشته […]

Scroll to top