نقش منابع انسانی شرکت یار HRBP

منابع انسانی شرکت­ یار (HR Business Partner) مسئول همراستا کردن اهداف کسب­ وکار با کارکنان و مدیریت، در واحدهای کسب­ وکار است. منابع­ انسانی شرکت­ یار (HRBP) به ­عنوان یک مشاور به مدیریت درخصوص مسائل مرتبط با مدیریت­ منابع­ انسانی خدمت ارائه می­ کند.

Scroll to top