وراثت شغل

ورلد کرانچ: در جمهوری دموکراتیک کنگو رسم است که اگر کارمند یا کارگری بمیرد یکی از اعضای خانواده او بدون آنکه سررشته‌ای از شغل فامیل از دست‌رفته‌اش داشته باشد، جایگزین […]

Scroll to top