کلیپ روانه سازی Onboarding

روانه سازی
که از آن در زبان انگلیسی با کلمات Onboarding ‎‏ , Induction  و نیز Orientation  یاد می شود، فعالیتی است که توسط مدیریت منابع انسانی سازمانها در جهت کمک به ورود ‏استخدام شدگان جدید و هنجارپذیری ایشان صورت می گیرد.

توصیه مرسر برای صد روز اول CHRO

توصیه­ ی شرکت مشاوره ای مرسر به کسانی که به تازگی به عنوان مدیر ارشد منابع انسانی به یک شرکت بزرگ وارد می شوند: اگر به تازگی با این سمت (CHRO) شروع به کار نموده اید، در صد روز اول کاریتان این سه گام را پیگیری کنید: گام اول: مسائل کسب و کار و نیروی […]

Scroll to top