تغییر را به صورت کارآ مدیریت کنید (گزارش سمینار ۲۳ ژوئن ۲۰۱۲ SHRM)

سحنرانی دکتر سارا رینز در کنفرانس ۲۰۱۲ SHRM: دکتر سارا رینز[i] و پروفسور جان اف. مورای[ii]، پروفسور سازمان و مدیریت در دانشکده کسب و کار لواز تیپی[iii] در کنفرانس دانشجویی SHRM که در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۲ برگزار شد، خطاب به شرکت کنندگان گفتند «که کارشناس های منابع انسانی باید سفیران مدیریت تغییر باشند» رینز دبیر همایش […]

Scroll to top