ویرایش محتوا

نقشهای کلیدی HR از دید اولریش (HR Business Partner)

چهار نقش کلیدی منابع انسانی از دید دیو اولریش عبارتند از:  ۱- منابع انسانی شرکتیار (HR Busi­ness Part­ner: HRBP) ؛ ۲- عامل تغییر؛ ۳- متخصص در امور اداری؛ ۴- حامی کارکنان

نگرش و شایستگی های متخصص منابع انسانی

این پرسش، نگرش شما به عنوان یک متخصص منابع انسانی نشان می دهد: واقعاً چقدر از موفقیت های دیگران خوشحال می شوید؟

مهارت های تسهیل گری منابع انسانی Facilitation Skills

از منابع انسانی انتظار می رود که به جای بر عهده گرفتن فعالیت هایی که اصالتاً مسئولیت مدیر واحد عملیاتی و اجرایی است، آنها را به مالک اصلی آن واگذارده…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است