دو نقش همزاد استخدام و ایجاد تعهد در پرسنل

 موفقیت سازمانها در اساسی ترین سطح وابسته به استخدام مدیرانی است که بتوانند کارکنان استخدام کرده و تعهد و دلبستگی آنان را تقویت کنند. (فای هانسن) مدیران در شرکت خدمات حفاظتی آللاید بارتون که بزرگترین شرکت آمریکایی در زمینه خدمات حفاظتی محسوب می شود تقریباً همه کارهای سنگین را بر عهده دارند. آللاید بارتون با […]

Scroll to top