بهینه کردن اثر تقدیر و تشکر از کارکنان

آیا برنامه تقدیر از کارکنان شایسته در شرکت تان طوری طراحی شده که بتواند نتایج کسب و کار را حتی در سطوح پایین سازمان به حداکثر برساند؟ آیا این برنامه به عنوان بخشی از بسته جبران خدمت توانسته به شما در مدیریت استعدادها و فرهنگ سازمانتان کمک کند؟ یک برنامه قدردانی مناسب باید بتواند موارد […]

Scroll to top