ویرایش محتوا

ابزار خط زندگی (Lifeline)

ابزار خط زندگی (Life­line tool) ابزاری است که به افراد کمک می کند زندگی شان را در برابر اولویتهایشان مقایسه کنند. ابزار خط زندگی توصیه می شود که افراد از…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است