یک سخنرانی موثر، ظرف مدت ۳۰ تا ۶۰ ثانیه

تعریفی است از شغل شما و آنچه انجام می دهید و اینکه چرا یک نفر باید با شما همکاری کند در کمتر ۳۰ ۶۰ ثانیه. این سخنرانی اصطلاحا «سخنرانی آسانسوری»نیز نامیده می شود. · منظور از یک سخنرانی خیلی کوتاه چیست؟ تعریفی است از شغل شما و آنچه انجام می دهید و اینکه چرا یک […]

Scroll to top