توانمند سازی و ظرفیت سازی منابع انسانی

توانمند سازی (empowerment) و ظرفیت سازی (capacity building) هر دو واژه هایی هستند که تاکنون تعاریف مختلف و زیادی از آنها ارائه شده است. توانمند سازی در سازمان به این معنی  است : فرصت هایی برای کارکنان فراهم کنیم که بتوانند تصمیمات خود را در جهت وظایفشان اتخاذ کنند سه گام اساسی در جهت توانمند سازی […]

Scroll to top