روند تغییر مزد در پنج سال گذشته و مقایسه آن با تورم رسمی

یکی از تحلیلهایی که رایان راهبرد رایان به تازگی در نشریه دنیای اقتصاد منتشر نموده، تحلیل مزد کارگران و افزایشات رسمی آن در پنج سال گذشته است.

این تحلیل همچنین مقایسه ای بین این افزایش و روند تورم رسمی کشور نموده که در ادامه مطلب قابل پیگیری است.

Scroll to top