۹ هشدار قرمز در فرهنگ کاری سمی

وقتی که فرهنگ کاری آلوده شود همه کارکنان در سطوح مختلف به آسیب می­خورند. ( فرهنگ کاری ) فشارهای ناشی از چاقی و ناکارآمدی سازمان روی دوش کارکنانی خواهد افتاد که در آنجا کار می­کنند. مشاوره مدیریت منابع انسانی :ابن کاستی ها روی اخلاقیات، بهره وری، خروج خدمت، رضایت مشتریان و بسیاری دیگر از موارد […]

Scroll to top