ویرایش محتوا

حداقل مزد و میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹

مصوبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ شورای عالی کار در مورد میزان افزایش حداقل مزد کارگران و افزایش حقوق سایر سطوح مزدی

افزایش کمک هزینه مسکن کارگران

کمک هزینه مسکن کارگر طبق تصویب نامه ی هیأت وزیران تغییر کرد. هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و تایید معاونت برنامه ریزی و […]

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است