توسعه یک برنامه کارراهه شغلی

برنامه کارراهه شغلی به شما کمک می کند سطح مهارتها و علائقتان به همراه بهترین مسیر شغلی که با استعدادهایتان متناسب بوده را تعیین کرده و نوع مهارتها و آموزشهایی که برای مسیر انتخاب شده لازم است را مشخص نمایید. با توسعه یک برنامه کارراهه می‌توانید روی آنچه که می‌خواهید انجام دهید و اینکه چطور […]

Scroll to top