ویرایش محتوا

اکتساب استعدادها

اکتساب استعدادها (Tal­ent Acqui­si­tion) بیان گر تعریف و اکتساب و ارزیابی و استخدام کارکنان ماهر در جهت رفع نیازهای سازمان است.

عنوان شغلی : مدیر توسعه افراد

مدیر توسعه افراد سمتی است که به تازگی جای خود را در سازمانهایی که به دنبال آموزش و توانمندسازی مدیران هستند، باز خواهد کرد.

جنگ استعدادها، بازیگران ABC

مدیریت استعدادها چیست؟  به اعتقاد موسسه CIPD ، استعداد یا Tal­ent شامل افرادی می شود که با اعمال مستقیم و بی واسطه خود و یا از طریق نشان دادن توان…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است