سنجش رضایت یا سنجش اثربخشی کارکنان

انجام سنجشهای مداوم رضایت کارکنان، جزئی از فعالیتهای معمول در سیستمهای مدیریت منابع انسانی شده. ( اثربخشی کارکنان ) و در بسیاری از سازمانها نیز شکل بوروکراتیک به خود گرفته. و تبدیل به کاری روتین و روزمره شده است. اثربخشی کارکنان : هرچند رضایت لزوماً منجر به خروجی مناسب و بهره وری نمی شود. و […]

Scroll to top