رهبری

رهبری اثربخش

در اینکه رهبری اثر بخش چیست؟ و چه سطحی از آن در افراد مورد نظر جمع شده؟ ابهامات زیادی وجود دارد! موسسه ی RBL فرمولی برای محاسبه­ ی سطح این متغیر ارائه کرده است. (رهبری اثربخش) بدین منظور دو متغیر “خلق و خوی” و “نتایج کسب شده” را در هر رهبری باید محاسبه کرد. خلق […]

پنج درس رهبری از ورزشکاران المپیک

المپیک در روز پنج آگوست (۱۸ مرداد) آغاز شد. در این مطلب ۵ درس رهبری از رقابت ورزشکاران در سال ۲۰۱۶ نقل شده است. این درس های رهبری همان هایی هستند که در بین ورزشکاران موفق رواج دارد و موجب می شود که بسیاری از تیم های رهبری به عنوان الگویی برای رهبری اثربخش معرفی […]

Scroll to top