گامهای اجرای آموزش بر اساس شایستگی (CBT)

با گران شدن آموزش های اثربخش و پیوند خوردن ارزش آفرینی کسب و کار با مهارت منابع انسانی، آموزش بر اساس شایستگی هر روز بیش از گذشته به یکی از مسائل منابع انسانی تبدیل می شود. گام های آموزش بر اساس شایستگی و مهارت گام اول: تعیین کنید که آیا آموزش همان اقدام مناسبی است […]

Scroll to top