ریز آموزش یا Micro Training

ریز آموزش Micro Learning فرآیند آموزش از طریق تکه های کوتاه، زود هضم، و به خوبی برنامه ریزی شده است. (ریز آموزش Micro Training) این آموزش نیازهای بلافصل یادگیرنده را رفع کرده. و با استفاده از تکنولوژی موانع را رفع می کند؛ (ریز آموزش Micro Training) به همین خاطر بسیار موثر و کارآمد است. یوتیوب، […]

شش روند رسانه های اجتماعی در سال ۲۰۱۲

هر سال در این موقع، به آینده نگاهی می افکنم تا روندهای رسانه های اجتماعی را در سال پیش رو پیش بینی می کنم. ولی قبل از این کار، به گذشته نگاهی انداخته و به پیش بینی سال گذشته ام می نگرم. البته در این کار بد نبوده ام. بر اساس روند پیش بینی من […]

Scroll to top