شناسنامه و شرح شغل مدیر منابع انسانی او نت (۰۰-۳۰۴۰-۱۱)

بر اساس روش و دیتا بیس O*net شرح شغل : مدیر منابع انسانی مسئول برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی فعالیتهای مدیریت منابع انسانی یک سازمان به منظور استفاده استراتژیک از منابع انسانی و برقرار نمودن مواردی نظیر پرداختهای پرسنل، استخدام، خط مشی های پرسنلی و موارد روزانه در این زمینه ها می باشد. شرح شغل […]

Scroll to top