بازطراحی واحد منابع انسانی

جداکردن کارهای ضروری از کارهای استراتژیک یکی از مهمترین اقدامات در مسیر تحول منابع انسانی است. تجربه ثابت کرده وقتی این دو با هم در یک نقش سازمانی ادغام شوند، هیچکدام از آنها به درستی انجام نشده و نتیجه بخش نخواهد بود.

نقش منابع انسانی شرکت یار HRBP

منابع انسانی شرکت­ یار (HR Business Partner) مسئول همراستا کردن اهداف کسب­ وکار با کارکنان و مدیریت، در واحدهای کسب­ وکار است. منابع­ انسانی شرکت­ یار (HRBP) به ­عنوان یک مشاور به مدیریت درخصوص مسائل مرتبط با مدیریت­ منابع­ انسانی خدمت ارائه می­ کند.

استراتژی منابع انسانی

امروزه بقا و رشد در فضای کسب و کار بدون داشتن هدف مشخص امکان پذیر نمی باشد. کسب و کارها نیازمندند که استراتژی خود را با تجزیه و تحلیل فضای کسب و کار و سنجیدن فرصتها و تهدیدهای موجود و مقایسه آن با قوتها و ضعفهای خود، تعیین و به مدیران و کارکنان اطلاع رسانی […]

Scroll to top