ویرایش محتوا

طرح طبقه بندی مشاغل؛ الزامات و ملاحظات

طرح طبقه بندی مشاغل یکی از دستاوردهای سیستم های مدیریتی در راستای برقراری عدالت مزدی و یکی از الزامات قانون کار کشور در زمانی که تعداد نیروی انسانی شاغل در…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است