تفاوت های فرهنگی و مذهبی در محیط کار را چگونه در نظر بگیریم؟

 در محیطهای کاری امروزی، پذیرش و تسامح فعالانه گوناگونی و تفاوتهای فرهنگی و مذهبی توسط کارکنان بسیار حیاتی است. تسامح نه تنها باعث بهبود بهره وری و کاهش جابجایی ها می شود، بلکه حتی باعث مصون ماندن شرکت از دعاوی در زمینه تبعیض در محیط کار می شود. تفاوتهای فرهنگی می تواند صورتهای مختلفی به […]

دو نقش همزاد استخدام و ایجاد تعهد در پرسنل

 موفقیت سازمانها در اساسی ترین سطح وابسته به استخدام مدیرانی است که بتوانند کارکنان استخدام کرده و تعهد و دلبستگی آنان را تقویت کنند. (فای هانسن) مدیران در شرکت خدمات حفاظتی آللاید بارتون که بزرگترین شرکت آمریکایی در زمینه خدمات حفاظتی محسوب می شود تقریباً همه کارهای سنگین را بر عهده دارند. آللاید بارتون با […]

Scroll to top