ویرایش محتوا

جایگاه تقدیر و تشکر در جبران خدمت منابع انسانی

تقدیر و تشکر یکی از ابزارهای مهم جبران خدمت و در راستای انسانی تر کردن محیط کار است. این روش جبران خدمات منابع انسانی از گذشته معمول بوده است.

بهینه کردن اثر تقدیر و تشکر از کارکنان

برنامه تقدیر و تشکر و قدردانی از کارکنان شایسته در شرکت باید طوری طراحی شده که بتواند نتایج کسب و کار را حتی در سطوح پایین سازمان به حداکثر برساند

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است