مزیت مدلهای جهانی HR

توصیه های متنوع و بر هم زننده توازن کسب و کار
برخی از توصیه های مدیریتی که فارغ از آنچه که در شرکتهای پیشرو دنیا می گذرد، جنگلی از مدلها و روشهایی را پیشنهاد و عرضه می کنند که به قدر کفایت آزمون نشده و در دیدگاه حرفه ای ها، اعتبار متناسب را کسب نکرده اند. رویکردهایی که حتی می توانند وضعیت سازمان را در شرایط موجود بحرانی تر کنند.

ریز آموزش یا Micro Training

ریز آموزش Micro Learning فرآیند آموزش از طریق تکه های کوتاه، زود هضم، و به خوبی برنامه ریزی شده است. (ریز آموزش Micro Training) این آموزش نیازهای بلافصل یادگیرنده را رفع کرده. و با استفاده از تکنولوژی موانع را رفع می کند؛ (ریز آموزش Micro Training) به همین خاطر بسیار موثر و کارآمد است. یوتیوب، […]

مدل منابع انسانی بومی یا جهانی

یکی از پرسشهایی که در هنگام تصمیم جدی برای بهبود ریشه ای در منابع انسانی باید به آن پاسخ دهیم.، انتخاب سبک و نوع مدل منابع انسانی (بومی یا جهانی) است. مدلی که یکپارچه بوده و همه اجزای آن با هم در تعامل است. و در عین حال توانایی پاسخ دهی به شرایط را داشته […]

Scroll to top