مدیران غیرمنابع انسانی : آشنایی با مدل یکپارچه مدیریت منابع انسانی

دوره آشنایی با سیستم مدیریت منابع انسانی نوین برای مدیران غیر منابع انسانی در ۸ ماژول ۴ ساعته (مجموعاً ۳۲ ساعت) ویژه مدیران غیرمنابع انسانی بر اساس مدلهای جاری در شرکتهای معتبر دنیا طراحی شده است که قابلیت برگزاری به صورت فشرده در چهار روز را داراست. مدرس دوره آقای دکتر مراد احمدی پور دارای […]

Scroll to top