دوره آموزش مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانی

دوره آموزش مفاهیم مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانی و عملیاتی با هدف آشنا نمودن مدیران غیر منابع انسانی با اصول مدیریت منابع انسانی و ارتباط آن با اهداف استراتژیک سازمان بوده و از این طریق به تشویق ایشان برای به کار بستن این اصول در سازمان و واحد متبوعشان می پردازد.

آنچه که مدیران فوق العاده و افراد با روابط عمومی عالی نیاز دارند

به منظور تأثیر گذاری در امور روزمره، برقراری ارتباط مناسب با افراد دیگر در هر سطحی بسیار حیاتی است. آیا به میزان وظایف متعددی که بر دوش شماست، نیروی متقاعد کننده برای طیف وسیع افراد در اختیار دارید؟ در واقع مدیران مؤثر کسانی هستند که به خوبی ارتباط برقرار می کنند. با توجه به صدها عمل […]

Scroll to top