الگوهای مرخصی استحقاقی

۲.۵ روز مرخصی در ماه برای هر کارمند
یکی از الزامات و مواد قانون کار است (مرخصی استحقاقی)
که همگی بدون چون و چرا در ابتدای استخدام از آن آگاهیم.

اما می دانیم که در برخی مواقع به دلایل کاری و نیز به دلایل شخصی و هماهنگی هایی که با اعضای خانواده برای برنامه ریزی مرخصی ها لازم است، نمی توان از این حق به خوبی استفاده کرد.

Scroll to top